» Om Pengaskapande

Här ges en beskrivning av hur dagens pengar skapas samt hur vi istället kan skapa skuldfria pengar som hjälper samhället att lättare lösa problem och ekonomiska kriser. Nätverket Ekonomisk Reform förespråkar att pengarnas princip ska vara att gynna det gemensamma bästa, d.v.s. alla människor och vår natur. Skuldfria pengar är en av många möjligheter för att gynna alla människor och vår natur.

Rubriker

» Beskrivning av Vad Pengar Är

Det finns två distinkta sätt att föra in pengar i samhället, antingen genom skuldsättning eller skuldfritt. Det skuldbaserade systemet är väl beprövat eftersom vi haft det i vår värld under minst 100 år. Vad vi fått av det är en enorm utveckling när det funnits gott om pengar men vi har även erfarit enorm depression när pengatillgången har sinat. Samtidigt så har vi fått en väldigt obalanserad fördelning av möjligheten till utveckling när västvärlden jämförs med utvecklingsländerna. Det vi vet idag utefter otaliga granskningar av vårt pengaskapande är att vi måste finna ett nytt sätt för pengar att fungera på.

Det nya ekonomiska systemet skulle kunna vara alla partiers nästa stora fråga. Medborgarna kommer rösta på det parti som har bäst förslag på hur vi på smidigaste sätt går ifrån dagens skuldbaserade system till ett mer fördelaktigare exempelvis skuldfritt penningsystem. Ett skuldfritt ekonomiskt system löser de flesta om inte alla utav samhällets nuvarande problem, detta eftersom samhället inte tyngs av skuldbördan vilket under det senaste århundradet bidragit till depressioner.

Pengar är ett smidigt verktyg för att underlätta handeln. Problem uppstår när mängden pengar blir för mycket eller för lite i proportion till vad som behövs inom samhällets handel.

Vad är pengar?

Pengar är ett bytesmedel. Det är ett medium i form av kontanter och krediter som används för att underlätta handeln. Värdet i pengarna är tillit i att det går att byta krediterna eller kontanterna emot en vara eller tjänst.

Källa: Riksbanken

Resultatet utav hur pengar skapas idag leder till brister inom samhället vilket bevisas genom t.ex. nedskärningar. Alternativa sätt att skapa pengar har länge existerat och kan idag ersätta dagens system så de problem som uppstått i samhället kan åtgärdas. Alla riksdagspartier vill göra det bättre för oss alla människor, men deras mål går inte att uppnå utan en förändring kring hur pengar skapas.

När en skola stängs eller sjukhus inte har råd att anställa läkare och sjuksköterskor bara för att pengar saknas så lever inte pengarna upp till den funktion som är önskvärd. Detta händer idag p.g.a. hur pengarna fungerar, de begränsar våra möjligheter eftersom när t.ex. kommunen inte vill skapa nya pengar genom att ta ett lån så blir de tvungna att skära ned på exempelvis sjukhuspersonal vilket skapar fler samhällsproblem (mer stress, slarv, längre kötider o.s.v.). Dagens övriga alternativ är att kommunen höjer skatter eller säljer tillgångar men detta drabbar samhället negativt. Det alternativ som beskrivs här nedanför under Skuldfritt Ekonomiskt System skulle ge kommunen möjlighet att finansiera sjukhuset så all personal som behövs finns vilket ger en positiv effekt på samhället.

Det är av stor vikt att förstå att pengar i sig själv inte har mer värde än just tillit. Det får ett värde när människor har tillit till att de kan byta krediter, sedlar eller mynt emot en vara eller tjänst. Så länge den tilliten finns så finns det ett värde i pengarna. Pengar kunde ha varit vad som helst, guld, silver, kottar, löv eller som idag tryckta papperslappar, mynt samt siffror i datorn och bokföringen (krediter).

Det viktiga är inte vad pengar är, utan vem som kontrollerar penningmängden kring det medium som används för handeln och utbyte av tjänster. Detta eftersom penningmängden är den faktor som idag kan begränsa handeln inom samhället samt utbytet utav tjänster och möjligheten till anställning. Nedskärningar sker eftersom det saknas betalningsmedel och när penningmängden enbart ökar vid utlåning så kan inte problem bli lösta utan att skuldsätta företag, kommuner eller hela länder.

Det är även viktigt att förstå att pengar inte är av större betydelse än människan och naturen. Så som dagens ekonomiska system är utformat så agerar vi som samhälle med förutsättningen att pengarnas värde och tillgång går före människans och naturens välmående. Det är människan och naturen som ska komma i första rum, pengarna ska bara fungera som det medium som underlättar samhällets utveckling och utbyte utav varor samt tjänster.

» Dagens Skuldbaserade Ekonomiska System

Bilden nedan är en enkel beskrivning av hur pengar skapas. Mynt och sedlar ges ut av Riksbanken medan affärsbanker skapar krediter baserat på en kapitaltäckningsgrad. Kapitaltäckningsgrad betyder att det måste finnas ett värde hos banken på 8% av skapade krediter i form av tillgångar (t.ex. sedlar & mynt). Detta skiljer sig dock beroende på risken för kreditförluster.

Dock så kommer alla pengar ut till samhället genom utlåning och därmed en återbetalningsskyldighet. Affärsbankerna är de som tillhandahåller samhället med pengar (95% krediter, ca 5% sedlar & mynt) och köper genom Riksbanken sedlar samt mynt.

Problem som uppstår av pengar skapade ur skuld

Eftersom alla pengar i dagsläget skapas genom att banker lånar ut pengar så tillkommer inga nya pengar om ingen vill skuldsätta sig. Regeringar liksom kommuner, privatpersoner och företag blir direkt eller indirekt beroende utav lån om den penningmängd som existerar inte täcker omkostnader. Ett stort problem är också räntan eftersom räntepengarna aldrig har skapats, det finns alltså inte tillräckligt med pengar för att täcka återbetalning + räntan. Detta gör så mer pengar än vad som existerar ska betalas tillbaka (Se steg 3 i bilden ovan). Detta är en bidragande orsak till att lågkonjunkturer existerar trots god tillgång på material, mineraler, råvaror och arbetsdugliga människor.

Resultaten utav ett skuldbaserat system är det system vi lever i idag med t.ex. nedskärningar inom offentliga sektorn, skolor, vård och omsorg. Avsaknaden av pengar skapar fattigdom, stängda dagis, fritidsgårdar och skolor samt högre skatter, och en budget som inte räcker till nya vägar och upprustning utav kommuner. Detta bidrar till mindre handel inom näringslivet och även om tillgång finns på efterfrågan så saknas pengarna för att göra det möjligt att uppnå balans mellan tillgång samt efterfrågan.

I både den privata och offentliga sektorn leder lågkonjunkturer till att företag sparar på utgifter vilket i de flesta fall drabbar de anställda i form av t.ex. indragna förmåner samt uppsägning. I många fall får mindre personal utföra mer arbete eftersom det saknas pengar att anställa mer personal trots att arbetskraft finns - vilket leder till stress och större risk för sjukdomar.

Det finns resurser (människor och råmaterial) endast skuldbaserade pengar saknas

Samhället gynnas inte av ett skuldbaserat system.

Ett skuldbaserat system gynnar främst de som skapar pengarna genom skuldsättning utav stater, privatpersoner och företag. Samhällets utveckling begränsas till vilka som får samt vill ta lån. Projekt som är nödvändiga men som inte ger utlånaren önskad avkastning går inte att förverkliga. I detta system är det väldigt fördelaktigt att vara utlånare - d.v.s. en bank.

Trots att det finns resurser i form av råmaterial (råvaror, mineraler) och människor att utföra arbete så begränsar dagens penningsystem samhället. Detta eftersom när pengar ses som en resurs likvärdig eller mer värd än råmaterial samt människor så betyder det att brist på pengar skapar sämre tider och att tillräcklig pengatillgång leder till bra tider.

Att skära ner i vård, skola och omsorg för att pengar saknas är bevis på hur dåligt vårt ekonomiska system är. När förståelsen för att samhället värdesätter siffror i datorn eller den lilla del sedlar och mynt framför människor och vår miljö så blir det uppenbart att systemet omgående måste förändras.

Anledningen till att systemet inte ändrats ifrån ett skuldbaserat till ett skuldfritt är dels att kunskapen om hur pengar fungerar inte varit så utbredd som i dagsläget, samt att de största bankerna i världen förespråkar dagens system då det gynnar dem. Det är dock alltid medborgarna som får igenom sin vilja och viljan till ett rättvist pengaskapande som gynnar alla människor och vår natur är större än viljan att skapa pengar orättvist.

» Skuldfritt Ekonomiskt System

Till skillnad ifrån dagens skuldbaserade system så skapas det inte pengar genom utlåning inom ett skuldfritt ekonomiskt system. Beprövade skuldfria system har genom historien visat att risken för inflation är lika stor som inom vårt skuldbaserade system. Skillnaden på skuldfria pengar och skuldbaserade pengar är att skuldfria pengar inte skuldsätter någon. Skuldfria pengar skapar mer möjligheter till att skapa välmående för människor samt vår natur.

Bilden nedan visar hur pengar kan skapas när de skapas utan att skuldsätta samhället, regeringen eller privatpersoner. Detta system utesluter inte privata banker och privat utlåning till de som vill ha lite extra pengar.

Som bilden visar så behöver samhället aldrig oroa sig för pengabrist och för att kommuner eller regeringen inte ska kunna finansiera behövande projekt eller sjukvård, skola, äldrevård, brandkår och andra livsviktiga nödvändigheter. Pengarna som skapas används för att betala så arbete utförs utan att någon skuldsätts vilket sker i dagens system när arbete ska utföras. När nya vägar och bostäder behövs så kan pengar skapas och betalas till privata entreprenörer som har de bästa idéerna för att konstruera vägen eller bostäderna. Pengarnas funktion blir att stimulera ett väl fungerande samhälle och det behövs aldrig snålas genom att använda billiga material eller hålla inne på den teknologi och utveckling som existerar i vår värld.

Pengar ska inte begränsa!

En tumregel är att pengar inte ska begränsa människan utan enbart arbetskraften (människor) och jordens tillgångar (råvaror, mineraler etc.) kan begränsa vad vi som samhälle kan åstadkomma. Pengar finns till för att stimulera och underlätta handeln samt utbyte av tjänster, inte för att begränsa dessa.

Istället för att exempelvis kommuner ska behöva låna pengar eller alternativt höja skatter eller på annat sätt skapa inkomst genom t.ex. försäljning av tillgångar så kan skuldfria pengar skapas för att täcka den budget som behövs för att kommunen ska gå runt. Ett skuldfritt penningsystem som hanteras utav medborgarna genom regeringen, riksdagen och kommunerna är fördelaktigt för landets alla invånare. Detta eftersom pengar aldrig kommer begränsa människan och ingen kommer ackumulera pengar genom ränta och utlåning (så länge privat utlåning inte överdrivs som vi ser inom dagens skuldbaserade system).

Det låter utopiskt att bara skapa de pengarna som saknas för att täcka den budget som behövs för ett väl fungerande samhälle på regional samt nationell nivå. Det är dock ingen större skillnad på hur pengar redan skapas idag när utlåning sker vilket beskrivits under Dagens Skuldbaserade Ekonomiska System. Ett skuldfritt system fungerar mer fördelaktigt då ingen skuldsätts och räntan inte är nödvändig när arbete ska utföras.

I ett skuldfritt system kan alla tjäna pengar genom att bidra till samhällets och medborgarnas välmående i diverse yrken som efterfrågas och är nödvändiga. Att en börsmäklare tjänar mer pengar än en sjuksköterska som arbetar med att värna om andra människor är ett bevis att dagens samhälle inte främst värnar om människor. Bankverksamheten har blivit ett slags kasino där finansiella instrument används för att spekulera i aktier och tjäna pengar med pengar. Detta gör att pengar hamnar i första rum framför människan och naturen.

Skapande av pengar genom att täcka en kommunal eller statlig budget

I ett skuldfritt ekonomiskt system finns det alltid tillgång på pengar och därmed kan t.ex. nedskärningar undvikas, kommunernas infrastruktur kan rustas upp och skolor, vård och omsorg kan få alla de resurser som är nödvändiga.

En kommun behöver enbart ta hänsyn till fysiska resurser såsom arbetskraft och råmaterial (råvaror, mineraler etc.) och sätta en kostnadsbudget för vad alla önskade åtgärder kommer kosta efter utbetalning för löner och kostnad för material åtgång. Därefter skapas pengarna skuldfritt för att se till så arbetet utförs. Privata entreprenörer anställs för att utföra arbeten och inom offentliga sektorn kan löner betalas ut inom t.ex. sjukvården och skolan.

Dessa skapade pengar skiljer sig ifrån dagens skuldbaserade pengar genom att kommunen aldrig behöver skuldsätta sig eller höja skatter för att livsviktiga projekt ska utföras eller nedskärningar ska undvikas. Eftersom vi redan idag har ett system där vi betalar diverse skatter så kommer pengarna att gå tillbaks till kommunen som tillslut inte behöver tillföra mer skuldfria pengar (och kan när det behövs ta pengar ur cirkulation så samhället enbart har den mängd pengar som behövs för att handeln ska fungera).

Vem gynnas av skuldfria pengar?

Ett skuldfritt system gynnar alla samhällets invånare eftersom det inte behövs några nedskärningar eller sämre tider. Samhällets begränsning blir verkliga resurser såsom naturens tillgångar och arbetsföra människor istället för att begränsa utvecklingen till pengarna. I detta systemet blir det fördelaktigt för samhället som helhet - oavsett vilket yrke man har.

Det skapas samma sorts inflation som i dagens skuldbaserade system med skillnaden att kommunen inte sätts i skuld och får problem med framtida finansieringar genom räntor samt återbetalning till utlånaren. Utlånaren i dagens system skapar pengar i form av krediter ifrån tomma intet genom själva utlåningen med fördel för sin egen skull eftersom utlånaren får ränta för de skapade krediterna. I ett skuldfritt system skapas pengar ifrån tomma intet med fördel för människorna i kommunen och alla medborgare i ett helt land.

Det som krävs för att ett skuldfritt system ska fungera är att handeln med pengar måste begränsas så pengarnas värde inte kan urholkas genom spekulation. Meningen med pengar är inte att skapa ett sätt att spekulera med värdepapper (som är en sorts pengar) och andra former av pengar såsom sedlar, mynt och krediter, utan meningen är att underlätta utbyte av tjänster och varor inom samhället. Pengarnas främsta uppgift inom ett skuldfritt system är att värna om människor och naturen, vilket inte fungerar med dagens skuldbaserade ekonomiska system vilket bevisas genom att pengar sätts i första rum framför människan samt naturen.

Pengar är inte en råvara, det kan finnas hur mycket pengar som helst eftersom dessa till största delen endast är siffror i bokföringen. Så länge det finns arbetskraft och råmaterial så behöver vi inte begränsa våra möjligheter till utveckling, vilket vi gör i dagsläget. Begränsningen sker när ingen vill ta lån för att skapa ett projekt som inte kommer ge avkastning (t.ex. gratis sjuk- och tandvård). Dagens ekonomiska system begränsar även möjligheten till full sysselsättning och mindre arbetstimmar per vecka för att gynna människors fritid och välmående utan ekonomisk förlust inom näringslivet och samhället som helhet.

» Nödvändiga Åtgärder Vid Skapande av Skuldfria Pengar

Att införa ett skuldfritt penningsystem innebär att t.ex. dagens hedgefonder och Investerings banker samt de intresserade utav den sortens verksamhet skulle missgynnas. En övergång till ett skuldfritt system måste ske under förutsättning att det inte går att spekulera i landets valuta eftersom hedgefonder och andra finansinstitut kan genom spekulation sänka värdet på valutan. Det land som går ifrån ett skuldbaserat till ett skuldfritt ekonomiskt system måste vidta åtgärder för att undvika spekulation på landets värde såsom valutan och större företag.

Målet med pengar bör vara att värna om samhället.

Att skapa pengar ska ske under strikt uppsyn och transparens med målet att främja samhället och alla dess medborgare samt värna om naturen och framtida generationer. Pengarnas mål är inom ett skuldfritt system att underlätta handeln och utbyte av tjänster samt se till så alla människor har det bra och undvika miljöförstöring.

Ingen bank oavsett storlek skapar lagen utan det är de som regerar i landet som bestämmer vilka lagar och regler som gäller. Det måste införas lagar som ser till så spekulation på valutan inte kan påverka inflationen och att pengarnas funktion inte ska vara att gynna handeln med pengar (i form av t.ex. värdepapper) utan att pengarna ska gynna samhället som helhet, vilket beskrivits ovan under Skuldfritt Ekonomiskt System.

Dagens banker måste gå ifrån att vilja vinstmaximera sin vinst och ge ut lån för att tjäna pengar på ränta till att vilja bidra till ett bättre samhälle för alla. De skulle kunna konkurrera om vem som kan skapa ett bättre samhälle för människan istället för vem som kan tjäna mest pengar.

I ett skuldfritt ekonomiskt system kan banker ge ut lån genom att agera "monetära mäklare" där deras uppgift är att tillhandahålla lån som bidrar till hög levnadsstandard och ett bra samhälle. Lånen kan vara utan ränta och bankernas utlåning av krediter betalas av över en rimlig period - och därmed försvinner krediterna ur penningsystemet. Målet för en bank skulle kunna vara icke vinstdrivande och kan få sin finansiering skuldfritt ifrån en kommunal eller statlig bank för att verksamheten ska gå runt med löner samt resurser t.ex. kontorsmaterial, hyra etc.

Alternativt kunde banker tagit en minimal avgift och finansierat sig själva och de tjänster som banken tillhandahåller. Meningen med ett skuldfritt system är att alla ska gynnas och resurserna ska ses som människor, jorden (mineraler, råvaror), och arbetskraft samt kunskap. Ett skuldfritt system har som uppgift att underlätta systemet för alla.

» En Omställning Ifrån Skuldbaserade till Skuldfria Pengar

Den behövande omställningen sker när de ansvariga för samhällets välmående genom lagar och förordningar vidtar åtgärder för att omställa dagens skuldbaserade penningsystem till ett skuldfritt ekonomiskt system.

Denna fråga är inte partibunden eller knuten till någon ideologi. Den är rotad i bevisbar fakta och är därmed en fråga som alla politiska partier med största allvar borde studera.

Rent matematiskt och med fördel för hela naturen och alla människors liv så är ett skuldfritt system mer fördelaktigt då bristerna är betydligt färre än i ett skuldbaserat system. Av den anledningen så är detta en av våra mest livsviktiga frågor, och något du som är politiskt aktiv kan diskutera med politikerna.

Finns det ett alternativt system som är ännu bättre än skuldfria pengar borde politiskt fokus vara att implementera detta. I vilket fall som helst måste vårt ekonomiska system följa principen att pengar ska gynna oss alla, vår natur och hela samhället som helhet.

För den som vill lära sig mer om faktan bakom varför ett skuldfritt system är mer fördelaktigt så hänvisar vi till rapporten ifrån Internationella Valutafondens hemsida: The Chicago Plan Revisited.

» Läs Mer