» Bakgrund Till Parti Frågorna

Vi visar med vår namninsamling som har 1503 underskrifter att det finns ett stort intresse för ett nytt bättre ekonomiskt system. Eftersom politikerna har makten att bestämma hur penningsystemet ska fungera så gjorde vi denna undersökning inför valet för att se vart partierna står i frågan om hur pengar ska skapas.

Om pengar skapades skuldfritt så skulle vi kunna lösa de flesta av samhällsproblemen enligt en rapport som finns på Internationella Valutafondens hemsida. Fördelen med skuldfria pengar har även beskrivits under fliken Om Pengaskapande.

För att samhället vi lever inom idag ska fungera optimalt så måste även vårt ekonomiska system (som influerar hela samhället) fungera på bästa tänkbara sätt. Därför är frågan om hur pengar ska skapas vår tids viktigaste välfärdsfråga - eftersom den frågan påverkar alla andra frågor i hela samhället!

» Prata Med Din Politiker

När du pratar med politiker, ställ då frågan om hur de tänker arbeta för att göra vårt skapande utav pengar bättre än vad vi har i nuläget.

Som vår undersökning visar så är kunskapen om att det går att förändra penningskapandet inte känt hos partierna. Inget parti har tagit tag i att helt förstå själva processen av hur pengar skapas. Alla partier vill förbättra samhället dock så förstår de inte att processen kring hur pengar skapas måste förändras för att alla önskemål om bättre välfärd och ett effektivare friskare samhälle ska kunna uppnås.

» Frågorna

Frågan om hur pengar skapas är något som alla partier förbisett och inte förstår därmed tar de inte tag i den. För att förändra måste partiet arbeta med EU och övriga världen samtidigt som Sverige hade kunnat börja införa pengar utan skuld via t.ex. en kommunal bank. Vilket inget av partierna vill göra, eftersom de inte förstår själva processen av pengaskapandet.

I december 2013 frågade vi alla rikdagspartier följande två frågor:

Vi har inte vänt oss till något parti utanför riksdagen, de får gärna skicka in sina svar själva om de vill.

Enbart två partier svarade direkt på våra frågor, deras svar är här nedanför. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna svarade men utan att svara på frågorna, de beskrev delar av sin politik kring ekonomin men gav inget svar på våra frågor även när vi fortsatte dialogen. De verkar inte förstå frågorna överhuvudtaget. Moderaterna, Folkpartiet och Centerpartiet har ännu inte svarat.

Orsaken till att de vi pratat med inom partierna inte förstår frågorna är för att självaste processen kring hur pengar skapas aldrig blir ett samtalsämne. Det verkar vara självklart att pengar ska skapas som det görs idag, och detta är för att få förstår olika sätt att skapa pengar på. Vi har beskrivit två distinkta sätt att skapa pengar på under fliken Om Pengaskapande.

Fråga 1:
Känner Ert parti till att pengar inte behöver skapas genom enbart privatiserad utlåning och att pengarna även kan skapas exempelvis skuldfritt för att gynna alla människor och vår natur genom arbeten och nödvändiga projekt?

Kristdemokraterna svarar:

Summering utav svar:
Kristdemokraterna känner till hur pengar skapas. De verkar dock inte se att det finns bra lösningar men de förstår hur världens ekonomi är sammanlänkad och att en förändring måste vara global.

Carl Öhman svarar:
Jag misstänker att frågan ställs i skenet av den relativt nyligen utkomna IMF-rapporten "Chicago Plan Revisited", där det föreslås att privata insättningar till 100% backas av centralt utgiven kredit. Även om det finns vissa potentiella fördelar med en sådan reform skulle det, förutom att vara praktiskt nästintill ogenomförbart, innebära en rad komplikationer. Först och främst skulle det mer eller mindre bli fråga om en konfiskering och en markant centralisering av makten inom bankväsendet. För det andra skulle det bli som det alltid blir när man introducerar nya valutor - man blir osäker på dess värdering. Detta skulle troligtvis innebära att många väljer att ta ut sina pengar från banken istället för att riskera att få slutlig ersättning via den "centrala" valutan. Ett annat problem är ju att kreditmarknaden är tätt sammanlänkad internationellt, det skulle således krävas liknande reformer även i andra länder, där förtroendet för statsmakten generellt kanske inte är lika högt som i Sverige, för att undvika kapitalflykt och minskad investeringsvilja från företag med kreditbehov.

Vi Kristdemokrater värnar om en social marknadsekonomi där särkskild hänsyn tas till de människor i samhället som har det sämre ställt, men också till ett långsiktigt och ansvarsfullt förvaltande av våra ekonomiska såväl som miljörelaterade resurser. Vi håller därför helt med dig om behovet av att "värna om naturen genom arbeten och nödvändiga projekt". Reformen är helt klart tankeväckande men skulle troligtvis få förödande konsekvenser på kort och medellång sikt.

Vänsterpartiett svarar:

Summering utav svar:
Vänsterpartiet har en förståelse för hur systemet fungerar, vilket Jan här nedanför beskriver i sitt svar till vår undersökning.

Jan Gustafsson svarar:
Dagens monetära system baseras på s.k. "fractional-reserve banking". Detta betyder att bankerna bara behöver ha täckning (reserver) för en viss del (fraction) av sin utlåning. Detta innebär i sin tur att bankerna skapar merparten av pengarna/penningmängden. Hur mycket pengar affärsbankerna kan skapa beror på olika regleringar, främst reservkrav och kapitaltäckningskrav. Detta system har kritiserats av bl.a. den s.k. "penningreformrörelsen" (monetary movement). En rapport som kritiskt granskar detta system är "The Chicago Plane Revisited" och är författad av IMF-ekonomerna Jaromir Benes och Michael Kumhof. I rapporten redovisas simuleringar av den amerikanska ekonomin utifrån att bankerna har 100 procentiga reservkrav (dvs. "debtfree-money"). Resultatet av simuleringarna är en minskning av konjunktursvängningarna, minskad privat och offentlig skuldsättning samt ökad BNP. Så svaret på frågan är Ja: vi känner till debatten och att det finns förslag på hur man skulle kunna skapa ett monetärt system med "skuldfria pengar".

Fråga 2:
Kommer Ert parti att se till så pengar skapas skuldfritt via exempelvis en kommunal eller statlig bank för att undvika nedskärningar inom offentliga sektorn såsom skola, vård och omsorg? Om nej kommer Ert parti se till så pengaskapandet blir ännu bättre än ett skuldfritt eller nuvarande skuldbaserade system?

Kristdemokraterna svarar:

Summering utav svar:
Kristdemokraterna förstår att det existerar problem men de tror inte att skapandet av pengar kommer förbättra samhället. De ser lösningen på sikt istället för att inse det viktiga i att förändra penningskapandet så fort det bara går.

Carl Öhman svarar:
En radikal reform av vårt banksystem är inget vi prioriterar i dagsläget. Kapitaltäckningen i svenska banker är i internationell jämförelse redan hög, och vi avvaktar samtidigt de fulla effekterna av introduktionen av det nya Basel 3-regelverket i EU-länderna. Amorteringskrav, nedtrappning av ränteavdraget och ökade riskvikter för bolån hos bankerna är också åtgärder som diskuteras på det nationella planet, och som kan bidra till att lätta på skuldbördan hos svenska hushåll på sikt.

Kristdemokraterna har icke desto mindre en uppsjö av andra åtgärder som vi tror är mer akuta i dagsläget för att värna om en fortsatt väl fungerande välfärd och förbättra den ekonomiska situationen för utsatta människor i vårt samhälle. För mer information kirng det får jag be att referera till vår hemsida www.kristdemokraterna.se.

Vänsterpartiett svarar:

Summering utav svar:
Vänsterpartiet vet att det existerar problem, men de verkar inte ha kunskapen om fördelarna med att förändra själva processen utav hur pengar skapas.

Jan Gustafsson svarar:
Vänsterpartiet vill se ett ökat statligt ägande i banksektorn. Vi har däremot inga förslag på att bankerna ska ha 100 procent reserver/kapitaltäckning. Dock vill vi öka bankernas kapitaltäckningskrav (till 18-22 procent av de riskvägda tillgångarna), och vi anser att de bör vara progressiva, dvs. ju större bank, desto högre kapitaltäckningskrav. På så sätt ges bankerna incitament att inte bli "too big to fail". Vi vill också inför en bankdelningslag som ska tvinga bankerna att separera traditionell bankverksamhet från spekulativ "investmentverksamhet". För att förhindra nedskärningar i den offentliga sektorn tillför vi kommunerna betydande resurser. I vår budgetmotion skjuter vi till kommunsektorn 26, 37 respektive 44 miljarder kronor för åren 2014-2016.