» Om En Reform

Läs här nedanför om de grundläggande problemen och de enklaste lösningarna kring dagens ekonomiska system.

» Varför En Ekonomisk Reform?

De ekonomiska systemen fungerar inte bra idag. Målet med ett ekonomiskt system borde rimligen vara att ekonomin ska vara enklare och smartare så att man kan skapa ett bättre och lyckligare samhälle.

Det finns flera problem som måste lösas. Här beskriver vi det som vi tycker är viktigast.

  1. Hela ekonomin är inriktad på en målsättning om att skapa största möjliga ekonomiska tillväxt. Det är en självdestruktiv målsättning. I naturen är det bara cancer som växer så. Det ekonomiska systemet måste ha en annan målsättning.
  2. Vi har ett penningsystem som är baserat på privat pengaskapande och skuldsättning. Det i sin tur bidrar till många av de moderna problem vi nu ser i samhället, bl.a. skuldfälla, finanskriser, förmögenhetsklyftor och överkonsumtion. Anledningen till att det har blivit så här är dels för att väldigt få förstår systemet (och därför inte kan ta ställning till vad som är bra eller dåligt), dels för att de få som förstår systemet ofta utnyttjar det till egen fördel (och då får de ett intresse av att beskriva det som ett bra system). Det går att skapa betydligt enklare och bättre penningsystem än det vi har idag.
  3. Det finns en utbredd missuppfattning att en fri och oreglerad marknad kan styra sig själv. Det är helt fel. En oreglerad marknad fungerar snarare som ett monopolspel, d.v.s. tillgångarna fördelas allt mer ojämnt med tiden. Den fria marknaden kan liknas vid en motors funktion i en bil. Motorns uppgift är att skapa en drivkraft framåt, men inte att styra. Alla marknader måste alltså ha någon form av styrning (reglering) för att kunna verka för allas bästa. Hur denna styrning ska gå till måste diskuteras.
  4. Fördelningen av ekonomiska resurser har blivit allt mer orättvis i Sverige sedan 80-talet. Idag (2008) äger den rikaste tiondelen av befolkningen ca 70 % av tillgångarna. Utan en rimlig fördelning ökar motsättningarna i samhället och det bryts ner inifrån.

Idag dikterar ekonomin villkoren för politiken, samhället och miljön. Vi måste åter se till så att det är människornas och naturens behov som styr ekonomin, och inte tvärt om. Ekonomin behöver reformeras och anpassas efter våra behov! En penningreform är nödvändig, likaså en skattereform. För att kunna lösa problemen kring hur vi fördelar de begränsande resurserna så är det troligen också nödvändigt med någon form av markreform. Kanske behövs det även andra reformer?

Den här sidan har fokus på den viktigaste reformen som berör pengarna, men även de övriga reformerna diskuteras eftersom problemen till viss del hänger ihop. Du är välkommen att vara med och fundera kring dessa frågor i vårt diskussions forum, eller genom att kontakta oss!

» Hur kan ett nytt system fungera?

Statligt Skapade Pengar

Den före detta amerikanska presidenten Abraham Lincoln tryckte egna skuldfria pengar kallade Greenbacks genom staten och dessa pengar användes i offentliga sektorn utan att skapas ifrån lån. Det innebar att Lincoln t.ex. kunde finansiera militären utan att belåna landet och dess skattebetalare (tyvärr gick detta systemet i graven med Lincoln).

Vi behöver lära oss av vår historia för att förstå hur vi kan skapa ett bättre system. Det viktiga är att vi är överens om att ett nytt system behöver skapas som gynnar alla människor. Exemplet med Abraham Lincoln är något vi kan ta med oss till ett nytt system, där pengar skapas av staten och därmed av medborgarna istället för privata intressen.

Inflationsdrivande?

Många utbildade inom det ekonomiska systemet samt förespråkare för dagens system hävdar att statligt skapade pengar leder till ökad inflation. Detta är dock en seglivad myt. Om pengarna går till produktiva ändamål, t.ex. att skapa varor, tjänster eller infrastruktur, så kommer tillgång och efterfrågan balanseras med varandra (inflation uppstår när efterfrågan är större än tillgången, d.v.s. om penningmängden överstiger tillgängliga varor och tjänster). Makten att skapa pengar kan både brukas och missbrukas, oavsett om det är offentliga eller privata intressen som gör det. Fördelen med att staten skapar pengarna, är att processen då blir offentlig och kan kontrolleras av allmänheten och media m fl. Dessutom kan ansvariga ställas till svars.

Oavsett om det är offentliga eller privata intressen som skapar pengarna, så är det allmänna förfarandet att majoriteten av penningmängden skapas ur tomma intet, som krediter på konton. I dagsläget så skapar privatbankerna majoriteten av dessa krediter där räntorna går till privata fickor. Om en statlig bank skapar krediterna så kan räntorna gå tillbaka till samhällsbyggande. Därmed löser man problemet med "det omöjliga avtalet" som uppstår när skulderna till privatbankerna ska betalas tillbaka. Eftersom räntorna inte förs tillbaka till samhället så räcker samhällets penningmängd inte till för att betala dessa skulder. Därmed måste allmänheten ständigt ta nya lån för att betala räntorna på tidigare lån. Det är en penningekonomi som bygger på brist, och likt leken "hela havet stormar" så är det alltid någon i slutänden som inte kan betala sina skulder.

Dagens ekonomiska system skapar ett bristtänkande i hela samhället, vilket leder till stress vilket leder till slitage och överbelastning av människor och natur. Omvänt, när staten skapar krediterna som utgör samhällets penningmängd, så är penningmängden i samhället alltid tillräcklig för att betala skulderna. Det är en ekonomi som präglas av tillräcklighet, vilket genererar en positiv spiral där ingen behöver skuldsätta sig upp över öronen, vilket gör att både människor och natur skonas. Vi uppnår ett sådant mål genom att tillsammans sträva emot ett bättre ekonomiskt system där alla gynnas. Det måste ersätta dagens system som bygger på spekulation och en maximering av vinsten på människan och miljöns bekostnad.

» Hur tycker vi att systemet ska fungera?

Vi tycker att det ska fungera på ett sådant sätt att pengar skapas gemensamt och till allas fördel. Det behöver inte vara svårare än så. Alla vill vi ha ett nytt system, men ingen kan enas om hur och när, kanske ska vi börja med att göra det rättvist?

Att skapa pengar är något som ger vissa privilegier och detta är idag till största majoritet en privat verksamhet. Vi tycker det är en gemensam verksamhet och därför vill vi genomföra en ekonomisk reform så pengar skapas rättvist och till fördel för alla. Det vi som samhälle kan börja med är att börja skapa pengar gemensamt och se över hur pengar fungerar rent praktiskt för olika samhällsgrupper. Detta är något Nätverket Ekonomisk Reform vill göra och saknar i den allmänna debatten. Pengar är en viktig fråga som inte diskuterats allvarligt så vi har kunnat ändra samhällets system till något bättre för människa och miljö.

» Läs Mer