» Valundersökning Valet 2010

Vi ställde tre frågor till de etablerade partierna och efter önskemål även till ett par mindre partier. Här nedan presenterar vi frågorna och även svaren. Efter valet kommer vi följa upp med ett dialogutbyte med partierna invalda i riskdagen.

Partier som inte svarade oss: Centerpartiet samt Feministiska Initiativet.

Svaren är presenterade i ordningen: Socialdemokraterna, Moderaterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Kristedemokraterna, Folkpartiet, Sverigedemokraterna, Piratpartiet och Enhet.

Fråga 1:

Kommer Ert parti att verka för att anpassa bankregleringar så att de inte kväver lokala och gemensamt ägda banker - alternativen till de vinstdrivna affärsbankerna?

Ja, bankregleringar ska gynna medborgare och konsumenter genom att bidra till finansiell stabilitet och en tydlig konkurrens. Regleringen ska inte missgynna mindre eller gemensamt ägda banker.
Syftet med de existerande kapitaltäckningsreglerna är inte att missgynna lokala eller gemensamt ägda banker. Tvärtom, kapitaltäckningsreglerna specificerar hur mycket eget kapital en bank måste ha i relation till sina riskabla tillgångar. En lokal bank som har tillgångar med låg kreditrisk får ett lågt kapitaltäckningskrav. Vi välkomnar konkurrens från lokala banker.
Ja, vi har lyft fram behovet av just gemensamt ägande och de lokala sparbankerna i samband med krisen.
Mp verkar generellt för mångfald och god konkurrens inom banksektorn så väl som inom andra sektorer. Just nu har mycket fokus legat på den direkt krishanteringen i finanskrisens kölvatten men dessa frågor om bankregleringar mer på långsikt kommer vara aktuella framöver. Mycket av dessa regleringar styrs dock internationellt och Miljöpartiets möjligheter att påverka dem är betydligt större om vi vinner valet och därmed ingår i en regering.
Krisen som började i USA och som sedan spred sig över resten av världen, har gjort det uppenbart att det råder brister i det regelverk som styr bankerna. Både EU och USA har därför vidtagit åtgärder för att förbättra regelverket. I Sverige har vi bl.a. inrättat en fond som bankerna betalar in pengar till, som ska nyttjas i eventuella framtida kriser. Vi menar att skattebetalarna inte ska hamna i kläm vid framtida kriser. Det kan också behövas fler reformer än dem vi redan föreslagit och vi tittar naturligtvis gärna närmare på förslag från Er.
Nej, med anledning av finanskrisen av alliansregeringen gjort ett antal förändringar av den svenska banklagstiftningen. Vi ser i dagsläget inget behov av ytterligare förändringar.
Inget svar.
Nej.
Ja.

Fråga 2:

Kommer Ert parti att främja upprättandet av fler gemensamt ägda banker i olika former, för att motverka privatbankernas monopolliknande situation?

Vi kommer att verka för mer konkurrens och fler alternativ i den finansiella sektorn. Det är till fördel för både näringsliv och privatpersoner.
Vi välkomnar all konkurrens inom den finansiella sektorn men vi anser inte att regler och lagar ska gynna en viss typ eller visst slag av finansiell verksamhet. Vi vill istället har neutrala regler som behandlar alla finansiella institut lika.
Ja, vi har lyft fram behovet av just gemensamt ägande och de lokala sparbankerna i samband med krisen.
Ja, i den mån vi har möjlighet så kommer vi att driva på i en sådan riktning. Utvecklingen av kreditgarantiföreningar är en konkret fråga som Miljöpartiet engagerat sig i och som gör att privatbankernas makt på marknaden minskar.
Det är inte vår avsikt att medverka till monopolliknande situationer. Här kan det finnas anledning att se över regelverket. Dock vill vi framhålla att vi inte föreslagit att fler statliga banker ska inrättas.
Nej, se svar på fråga 1.
Inget svar.
Nej.
Ja.

Fråga 3:

Kommer Ert parti att verka för att reformera bank- och penningssystemet, så att pengar skapas rättvist till allas fördel på ett hållbart sätt utan massiv skuld?

Vi vill reformera det finansiella systemet för att skapa stabilitet och för att minska girighet och osunt risktagande. Om det visar sig att det behövs ytterligare skärpningar av regleringen så är vi beredda att bidra till det. Det är viktigt att vi får bättre instrument för att motverka en osund kredittillväxt som hotar den finansiella stabiliteten.
Pengar är ett allmänt accepterat betalningsmedel som Riksbanken har ansvar över. Vi står bakom Riksbankens oberoende och dess prisstabilitetsmål. En oberoende centralbank med prisstabilitetsmål är viktigt för att skydda låg- och medelinkomsttagares tillgångar som oftast är kontanter och obligationer. Det är det reala värdet av kontanter och obligationer som urholkas när inflationen tar fart.
Vi har en rad förslag till reformer av bankväsendet, även om det kanske inte är riktigt de reformer ni tänker på. Den här rapporten tar upp finanskrisen och några förslag på steg framåt: Klicka här för rapporten
Vi arbetar kontinuerligt för att ökar rättvisan i samhället och för en hållbar utveckling. Just nu har vi dock prioriterat klimat och miljöfrågan väldigt mycket och har inga konkreta förslag just kring reformer av penningsystemet.
Vi har inte förslagit att pengar ska kunna skapas på annat sätt än idag. Däremot kan man naturligtvis se över ex. den kapitalteckningsgrad som styr banker och kreditinstitut. När det gäller skapande av pengar, visar historien med all tydlighet vad som händer när ett land väljer den lätta vägen ur en kris och startar sedelpressen, då skenar inflationen vilket undergräver konkurrenskraft och långsiktig tillväxt. Vi håller också med om att skuldsättning är ett otyg och vår strävan är att skuldsättningen ska minska. Det vi lånar idag, får våra barn betala tillbaka med ränta. Skuldsättning är dessutom extra allvarligt i ett läge där demografin innebär att allt färre ska försörja allt fler. Därför måste vi alltjämnt ha ordning och reda i statens finanser.
Nej, någon reformation av bank- och penningsystemet är inte aktuellt.
Ja.
Nej.
Ja.